עמוד הבית
תנאי שימוש הדפס דואל

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "hayohaya.co.il"ו/או לכל עמוד שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם [], ובין אם מכל שם מתחם אחר.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בכל עת בכתובת: כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין גולשי האתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל לרכוש שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, לקבל ולאתר מידע, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. האתר - לרבות מנהליה ועובדיה וכל מי שמטעמה.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי האתר לכל מטרה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או אחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

האתר אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא ישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י גולש.

תשלום

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה בלעדית למשך תקופה של חמש שנים להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים המוצעים בו.

ידוע לגולש כי בבניית אתר זה הקמתו ותחזוקתו הושקעו מאמצים רבים וכי השימוש בו נעשה כנגד קבלת זכויות כאמור במסמך זה.


בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולש כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת "האתר".

למניעת ספק, מובהר בזה, כי האתר אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תכנים כתובים, תמונות, תכני וידאו וסאונד ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי גולש הינם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים ל"האתר".

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי פוגע.

הגולש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לאתר, על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יעשה בהם שימוש.

הגולש מסכים ומאשר לאתר ו/או למי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בתכני הגולש ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי האתר, לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר " באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש, ובכלל זה גם במקרה שהאתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני הגולש כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר לא ימכור תכני גולש מבלי לקבל את הסכמת הגולש מראש, למעט במסגרת הפצה של תכני גולש באינטרנט הסלולארי.

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולש, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים 2007 למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הגולש על ידי האתר ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים 2007.

הגולש מתחייב לפטור את האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים באתר.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לאתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של האתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים.

תנאי שימוש

על מנת להשתמש בשירות ההרשמה, על הגולש להעביר לאתר כתובת דואר אלקטרוני תקפה אליה ניתן להעביר לה הודעות דואר. כמו כן, על הגולש למלא את פרטיו בטפסים במיועדים לכך, ולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש מתחייב לעדכן את האתר בכל שינוי בפרטיו האישיים וזאת על מנת לאפשר לאתר לשמור עימו על קשר.

האתר רשאי להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר לאתר כי הפרטים אותם מסר הגולש אינם נכונים.

האתר שומר את זכותו להגביל את מספר ההרשמות לכל גולש.

האתר רשאי לבחור אם ברצונו לחשוף או להסתיר את פרטי ההתקשרות איתו. מובהר, כי האתר אינו אחראי לתגובות שיעוררו ו/או להתייחסות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בפרטי ההתקשרות שהועלו על ידי הגולש.

הגולש רשאי להעלות לשירות כל תמונה ו/או תכני וידאו ובלבד שאינם מהווים תכנים אסורים (כהגדרתם להלן) ובתנאי שברשותו רישיון להציג את התכנים ולהשתמש בהם במסגרת השירות, או שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בתכנים המועלים.

הגבלת אחריות

האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והאתר אינו אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

האתר אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והאתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של האתר הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא האחראי הבלעדי לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש אחר. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של האתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים או יעשה בהם שימוש. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים.

האתר אינו אחראי לתכנים באתר ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו יימצאו, על פי שיקול דעתו, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. האתר אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה להגיע באמצעותם לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים ומוצרים המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולש יתקשר עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הגורמים השלישיים, והאתר לא יהא צד להתקשרות. "האתר" אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי "האתר" בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר "האתר", יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיו של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד "האתר" ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולש או הצבת קישור באתר "האתר" על ידי "האתר" לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "האתר" לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

"האתר" אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ו"האתר" ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

פורום וצ'אט

האתר מספק שירות פורומים וצ'אט, שירותים אלו נותנים לגולש את היכולת לשוחח ולהחליף מידע עם שאר הגולשים באתר.החלפת המידע הינה בנושאים שונים ע"י שליחת הודעות ומתן תגובות להודעות של גולשים אחרים בצ'אט ובפורומים.

אתר hayohaya אינו אחראי לתוכן ההודעות בפורומים ובצ'אט ולתוכן המידע המפורסם בציאט ובפורמים השונים באתר. כמו כן, האתר אינו אחראי לתכנים ולמידע המסחרי שיועלה על ידי הגולש באתר. האתר אינו אחראי להתייחסויות ותגובות שיתקבלו או בשימוש שיעשה בהם על ידי הגולשים באתר.

הפורומים והצ'אט מאפשרים לכל גולש מגיל 18 ומעלה להעלות ולהחליף מידע ,עם זאת הנהלת האתר רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת,לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל כניסה של גולש, למחוק הודעות,תגובות מסויימות או להגביל את ההרשאה של גולש לכתיבת הודעה ו/או תגובה בצ'אט ובפורומים השונים.

מידע מסחרי

האתר עורך ומפקח על התכנים המועלים לאתר אך האתר אינו אחראי לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר "האתר" ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר "האתר" ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. "האתר" אינה עורך ו/או מפקח על התכנים הפרסומיים המועלים לאתר ואינו אחראי לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, "האתר" שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך ש"האתר" יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה הגולש בשירותים באמצעות "עוגיות" (Cookies) ו/או אמצעים דומים. "האתר" רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.

בגלישה באתר "האתר" ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי "האתר" יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-email שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לאתר.

ניתוק, הפסקה ושינויים

האתר רשאי להסיר תכנים מהשירותים שלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "האתר" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי "האתר" כדלקמן:

לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

לא לכלול בתכנים המועלים על ידי הגולש ו/או בכל שירות אחר של "האתר" חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

הגולש מצהיר כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולש, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר "האתר" ו/או לכל שירות אחר של "האתר".

במידה והגולש יפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר "האתר" ו/או לכל שירות אחר של "האתר", לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של "האתר" להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "האתר" לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר "האתר" ו/או לכל שירות אחר של "האתר" בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא האחראי הבלעדי לתוכן שהועלה.

הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים.

הגולש מתחייב לא להטריד ו/או לפגוע בגולשים אחרים, ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.

הגולש מתחייב לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

הגולש מתחייב לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

הגולש מתחייב לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.

הגולש מתחייב לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

הגולש מתחייב לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.

הגולש מתחייב לא לפרסם פרטים אישים של אנשים אחרים או מספרי טלפון.

הגולש מתחייב לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי ו/או כל שירות אחר באתר "האתר", אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון.

הגולש מתחייב שלא להשתמש בשירותים של "האתר" לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.

הגולש מתחייב להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י "האתר".

הגולש מתחייב לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.

הגולש מתחייב לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד הנמענים.

הגולש מתחייב לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

הגולש מתחייב לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

הגולש מתחייב לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

הגולש מתחייב לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

הגולש מתחייב לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי "האתר", ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י "האתר", אלא אם קיבל את הסכמת "האתר" לכך, מראש ובכתב.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ו"האתר" תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר "האתר" ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי "האתר" ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את "האתר" מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל"אתר" ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר "האתר" ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר "האתר" ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתו הראשונה של "האתר", והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי "האתר" בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.